O Nałęczowie

Perspektywy rozwoju miasta

Miasto Nałęczów usytuowane jest w tzw. Niecce Nałęczowskiej, gdzie panuje specyficzny mikroklimat, dzięki któremu możliwe było powstanie uzdrowiska klimatyczno-kardiologicznego, jedynego tego typu w Polsce.

Klimat, środowisko, kultura i tradycja, kształt przestrzeni miejskiej, krajobrazy i bujna zieleń – ten zespół cech decyduje o wyjątkowości Nałęczowa i stanowi bazę do rozwoju miasta. Położenie w stosunkowo niewielkiej odległości od aglomeracji warszawskiej, blisko Lublina i Kazimierza Dolnego pozwala na funkcjonowanie miasta jako centrum turystycznego.

Miasto Nałęczów zostało wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, jako zespół architektoniczno-krajobrazowy. Powstało jako ośrodek uzdrowiskowy, miejsce wypoczynku i pracy twórczej wielu artystów i intelektualistów. Nie ma tu form zabudowy charakterystycznych dla rozwijających się ośrodków wiejskich lub małych miast – centralnego rynku, ciasnych ulic z niską zabudową. Nałęczów jest typowym miastem – ogrodem, którego cechą jest zabudowa willowa na dużych działkach z bogato urządzonymi ogrodami, usytuowanych na stokach o znacznym nachyleniu.

Mapa pokazująca kierunki rozwoju Gminy Nałęczów.

Kierunki rozwoju Gminy Nałęczów i samego Nałęczowa są już nakreślone.

Atrakcją turystyczną jest pochodzący z połowy XVIII wieku Park Zdrojowy z zabytkowymi obiektami sanatoryjnymi, różnorodnym drzewostanem i Pałacem Małachowskich. Wokół miasta rozciąga się gęsta sieć wąwozów lessowych.

Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów”, uchwalonego w 2013 roku, jako podstawowe kierunki rozwoju przyjmuje się kontynuację i rozwój dotychczasowych głównych funkcji miasta i gminy, do których zaliczono przede wszystkim usługi powiązane z lecznictwem: ośrodków spa, regeneracji biologicznej, medycyny estetycznej. Planowany jest rozwój funkcji turystyki i rekreacji dzięki rozbudowie baz sportu, turystyki indywidualnej i zbiorowej, turystyki kwalifikowanej i rekreacji na terenach wiejskich (zobacz mapa).

Istotny dla rynku nieruchomości będzie przewidywany rozwój mieszkalnictwa na terenach o najlepszych powiązaniach komunikacyjnych pomiędzy centrum miasta i uzdrowiska a głównymi osiami komunikacji samochodowej i kolejowej (miedzy węzłem projektowanej obwodnicy Nałęczowa i stacją kolejową w Drzewcach).

W Studium zwrócono też uwagę na konieczność rozwoju usług dla obsługi mieszkańców, kuracjuszy i turystów oraz podjęcie działań na rzecz utrzymania i rozwoju rolnictwa. Chodzi o promowanie rolnictwa ekologicznego, rozwój sadownictwa, ogrodnictwa, szkółkarstwa oraz przetwórstwa spożywczego. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Autorzy Studium piszą również o ograniczeniach rozwoju Nałęczowa. Podstawowym z nich, podobnie jak innych miast Polski, są czynniki ekonomiczne – brak środków na konieczne działania lub trudności w uzyskaniu wsparcia finansowego. Przykładem jest odkładanie budowy obwodnicy Nałęczowa. Bez obwodnicy nie uda się ograniczyć natężenia ruchu samochodowego – główna droga prowadzi przez centrum miasta, będące jednocześnie centrum uzdrowiska, co stwarza zagrożenie dla utrzymania wysokiego poziomu czystości powietrza i klimatu akustycznego wymaganego w uzdrowisku. Dodatkowo, możliwości rozbudowy układu komunikacyjnego miasta są ograniczone ze względu na istniejącą zabudowę i bogate urzeźbienie terenu oraz zły stan techniczny części dróg. Niedostateczna jest też ilość miejsc parkingowych.

Do innych zagrożeń rozwoju zaliczyć można niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej gminy oraz pogarszający się stan techniczny wielu obiektów zabytkowych. Brakuje też ofert pracy poza sektorem usługowym związanym z lecznictwem i turystyką. ms

Przeczytaj, jak Nałęczów przygotowuje się do wyzwań rozwojowych.