Hello Nałęczów

Będzie ścieżka rowerowa z dworca PKP do Nałęczowa

Reklama


Nowa droga z dworca PKP przez Strzelce

Nałęczów będzie miał wreszcie ścieżkę rowerową z prawdziwego zdarzenia, która powstanie przy nowej drodze łączącej dworzec PKP z ulicą Kombatantów.

Burmistrz Nałęczowa ogłosił przetargi na projekty związane z budową Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów. Dzięki temu wiemy, co kryje się za tą inwestycją. Jednym z projektów jest budowa drogi o szerokości 5,5 m i długości ok. 1,9 km łączącej drogę powiatową 2540L z ulicą Kombatantów. Przy drodze powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. Chodnik o szerokości 1,5 m będzie zbudowany po obu stronach drogi, ścieżka rowerowa przy chodniku po jednej stronie. Ma też powstać pas zieleni oddzielający chodnik od drogi.

Fragment mapy z zaznaczonymi kierunkami rozwoju gminy Nałęczów. Strzałki wskazują projektowaną drogę do ulicy Kombatantów.

Fragment mapy z zaznaczonymi kierunkami rozwoju gminy Nałęczów. Strzałki wskazują projektowaną drogę do ulicy Kombatantów.

Jak wynika z założeń projektowych, chodnik i ścieżka rowerowa mają być poprowadzone dalej ulicą Kombatantów na odcinku ok. 1 km. Zaplanowano oświetlenie całej nowej trasy. Dodatkowo poprawi się bezpieczeństwo ruchu pieszych w okolicach dworca PKP. Powstanie chodnik wzdłuż drogi 2540 L (ok. 1,2 km) z oświetleniem.

Nowością będzie stworzenie oświetlonego ciągu pieszo-jezdnego z elementami małej architektury biegnącego ulicami Sołdka i Chmielewskiego aż do Armatniej Góry.

Projekt będzie finansowany ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego). Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej dróg i oświetlenia. Budowa może ruszyć najwcześniej w 2018 roku.

Dzięki tej inwestycji drogowej zwiększy się atrakcyjność terenów w Strzelcach, gdzie zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów, wyznaczono obszary do przeprowadzania scaleń i podziałów gruntów z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową i usługową. Na skraju tych obszarów wyznaczony jest przebieg projektowanej obwodnicy Nałęczowa. ms