Hello Nałęczów

Czas na odnowę Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej

Reklama


Park Zdrojowy i ulica Lipowa do rewitalizacji

Gmina Nałęczów zamierza rewitalizować Park Zdrojowy i ulicę Lipową. Szuka firmy, która opracuje wieloelementową dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie, uzyska wymagane decyzje, warunki, uzgodnienia i zezwolenia wraz z pozwoleniem na budowę oraz będzie sprawowała nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji.

Zła wiadomość jest następująca: termin zgłoszenia udziału w przetargu minął 24 września br. o 10.oo. Na składanie ofert zainteresowani mieli 8 dni.

Tylko 8 dni przewidziano na przygotowanie ofert w przetargu ogłoszonym przez Gminę Nałęczów.

Tylko 8 dni przewidziano na przygotowanie ofert w przetargu ogłoszonym przez Gminę Nałęczów.

W ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym jako kryteria oceny ofert podano cenę (80) i termin wykonania usługi (20). Inwestycja ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Sprawdź koniecznie, jak zakończył się ten przetarg!

Co planuje gmina?

Przedmiot zamówienia, zgodnie z ogłoszonym przetargiem, obejmuje:

  • Opracowanie projektu renowacji stawu parkowego oraz rzeki Bochotniczanka z elementami infrastruktury:

– wzmocnienie linii brzegowej stawu i rzeki na odcinku od granicy parku do ujścia do rzeki Bystra,

– zaprojektowanie roślinności brzegowej wzdłuż koryta rzeki oraz na stawie,

– opracowanie projektu przebudowy śluzy małej odprowadzającej nadmiar wody z rzeki przed stawem sterowanej za pomocą systemu elektronicznego i automatycznego i dużej umożliwiającej ręczne spuszczanie wody ze stawu,

projekt fontanny z napowietrzeniem,

– opracowanie projektu zagospodarowania wyspy na stawie,

– opracowanie projektu altany na wyspie,

– przebudowa mostu prowadzącego na wyspę w sposób umożliwiający przepłynięcie łódką pod mostem,

– opracowanie projektu 2 pomostów do cumowania łódek po południowej i północnej stronie stawu oraz schodów prowadzących do nich,

– opracowanie projektu ogrodzenia stawu niskim płotkiem zwiększającym bezpieczeństwo dzieci oraz ograniczającym strefę przebywania łabędzi i kaczek,

– opracowanie projektu alejki na wyspie,

– opracowanie projektu oświetlenia wyspy.

  • Opracowanie projektu zagospodarowania Źródła Miłości:

– opracowanie zagospodarowania całego terenu z efektownym elementem przy moście (może być nawiązanie do młyna wodnego, który stał w pobliżu tego miejsca) oraz obejmującego następujące elementy małej architektury: schody prowadzące z mostu, alejka do źródła, mostek nad źródłem, iluminacja, fontanna.

  • Opracowanie projektu zieleni parkowej:

– opracowanie projektu systemu nawodnienia,

– opracowanie projektu założenia nowych trawników wraz z koniecznym profilowaniem terenu.

– opracowanie projektu prac pielęgnacyjno-konserwatorskich drzewostanu, wycinki drzew i krzewów, planu nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat kwiatowych i klombów, planu instalacji odstraszaczy ptaków, iluminacji wybranych drzew.

  • Opracowanie projektu remontów następujących elementów infrastruktury technicznej:

– opraw oświetlenia parkowego,

– mostków na rzekach Bochotniczanka – działki nr 304 i 321 i Bystra działka nr 1 obręb Charz A,

– terenu w sąsiedztwie bramy nr 1 w tym: mostu schodów, murków granitowych barier oraz ciągu komunikacyjnego do magazynu,

– opracowanie projektu małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablic opisowych, donic, tablic kierunkowych,

– projektu instalacji 4 szafek zasilających w energię elektryczną na terenie parku na potrzeby organizacji imprez terenowych,

– opracowanie projektu odtworzenia tarasów leżakowni,

– opracowanie projektu renowacji i iluminacji pomnika Stefana Żeromskiego i rzeźb parkowych,

– opracowanie projektu renowacji i iluminacji figury Chrystusa.

  • Opracowanie projektu odnowy ulicy Lipowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. 1 -go Maja jako osi widokowej Parku Zdrojowego w zakresie: przebudowy chodników i wjazdów na posesje. wycinki i nasadzeń drzew, krzewów oraz zagospodarowania trawników oraz opracowanie koncepcji uporządkowania ogrodzeń posesji przylegających do ulicy.

Zakończenie realizacji zamówienia przewidziano na 31 marca 2016 roku, ale nie jest jasne, czego ten termin dotyczy.

Serwis Nałęczów Domy będzie monitorował postęp prac przy projekcie odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej. Czekamy na komentarze Czytelników w tej sprawie.

Magda Sowińska