Hello Nałęczów

Gmina Nałęczów kupi działki przy ulicy Kombatantów?

Reklama


Gmina ma pieniądze na działkę w Nałęczowie Kolonii

Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie 11 marca 2016 roku zdecydowano o zarezerwowaniu 125 000 złotych na zakup działki od prywatnego właściciela. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów, działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod park miejski z usługami turystyki, sportu, kultury i zdrowia. Czy to sygnał, że gmina będzie kupować inne działki w tej okolicy?

Dla obszaru III, gdzie zlokalizowana jest oferowana na sprzedaż działka, nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są tylko wytyczne ze Studium. Projekt planu przygotowuje Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy. Powinien być gotowy w IV kwartale 2016 roku.

Opinia burmistrza

Jak poinformował radnych Artur Rumiński, zastępca burmistrza Nałęczowa, właściciel działki nr 75 zlokalizowanej w Nałęczowie Kolonii przy ulicy Sołdka sam zaproponował jej sprzedaż, a swoją ofertę przedstawił wyłącznie gminie. „Działka ma 0,4785 ha powierzchni, jest ładnie położona. Znajduje się na terenie planowanego nowego parku miejskiego. Cena 120 tys. zł jest atrakcyjna, gmina może zarobić na tej działce 2-3-krotnie, sprzedając ją po pewnym czasie inwestorom” – powiedział Artur Rumiński. Dodatkowe 5 tys. zł przeznaczone ma być na koszty umowy notarialnej.

Fragment mapy pokazującej kierunki rozwoju gminy Nałęczów. Planowany park miejski jest zlokalizowany na tyłach obiektu MSW przy ulicach Słonecznej, Kombatantów i Sołdka.

Fragment mapy pokazującej kierunki rozwoju gminy Nałęczów. Planowany park miejski jest zlokalizowany na tyłach obiektu MSW przy ulicach Słonecznej, Kombatantów i Sołdka.

Artur Rumiński uważa, że po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru (patrz mapa), gminie będzie zależeć na pozyskaniu gruntów pod park miejski, więc zakup działki przy ulicy Sołdka ma sens. „Planujemy nabycie przez gminę Nałęczów terenów parku i jego odsprzedaż zainteresowanym inwestorom” – wyjaśnił Rumiński.

Koncepcja gminy zakłada, że z powierzchni ok. 18 ha wydzielone zostaną 4 działki stricte inwestycyjne, gdzie będzie można zrealizować inwestycje komercyjne pod warunkiem, że obiekty będą zlokalizowane na obszarze otwartym, ogólnie dostępnym jako część przestrzeni publicznej. „Gmina nie będzie miała środków własnych na zrealizowanie takich inwestycji na terenie nowego parku, będziemy szukać inwestorów” – podkreślił wiceburmistrz.

Wątpliwości radnych

Dyskutując o celowości zakupu działki przy Sołdka radni zwrócili uwagę, że w tym roku gmina będzie jednocześnie sprzedawać zlokalizowane po sąsiedzku działki 79 i 72/2. Zastanawiano się także, czy kupno działki jest rozsądne w sytuacji, kiedy – jak stwierdziła Alicja Maria Kudelska – gmina obcina wydatki i nie zabezpiecza w pełni bieżących potrzeb mieszkańców. Podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej burmistrz Andrzej Ćwiek tłumaczył oszczędności tym, że ze względu na planowane duże inwestycje z udziałem funduszy unijnych, gmina musi mieć odpowiednie środki własne na współfinansowanie tych przedsięwzięć.

Decyzja Rady Miejskiej w Nałęczowie o przeznaczeniu środków w budżecie nie oznacza upoważnienia burmistrza do zakupu działki w poczet majątku własnego gminy. O tym radni będą decydować w odrębnej uchwale.

  • Tereny przyszłego parku miejskiego obecnie są oznaczone jako obszary rolnicze. Podczas sesji nie omawiano ewentualnego wpływu na plany gminy proponowanych przez rząd i omawianych już w Sejmie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Jak dowiedziała się redakcja Nałęczów Domy, zgodnie z rządowym projektem nabywcami gruntów mają być zasadniczo tylko rolnicy, wyjątek będą stanowić osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Wyjątki w ograniczeniach zakupu mają też dotyczyć gruntów przeznaczonych na inne cele przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania oraz działek do 1 ha. ms