Hello Nałęczów

Nowe tereny pod zabudowę w Nałęczowie

Reklama


Dyskusja nad planami zagospodarowania Nałęczowa

W Nałęczowie wyznaczono nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz z przeznaczeniem na usługi zdrowia, sportu i rekreacji. Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów III (w obrębie ulic Kombatantów, Kamieniak, Wiercieńskiego, Paderewskiego, Armatnia Góra, Lasockiego, Spółdzielcza, Kolejowa) oraz  IV – Nałęczów-Bochotnica są już gotowe. Wyłożono je do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Projekty planów, na zlecenie burmistrza Nałęczowa, przygotował zespół inżynierów i architektów z Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy w składzie Cezary Maliszewski, Justyna Węclewska i Anna Uszkur.

Z dokumentami można się zapoznać do 26 kwietnia 2016 roku w godzinach 8.00-15.00, a w dniach 13 i 14 kwietnia wyjątkowo w godzinach 8.00-17.00. Mapy, projekty uchwał Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów oraz prognoza oddziaływania na środowisko proponowanych sposobów zagospodarowania i użytkowania terenów są także dostępne na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Nałęczowie.

Przewidziano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu miejscowego:
dla obszaru III
– 19 kwietnia w sali nr 16 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie o godz. 17.00,
dla obszaru IV
– 20 kwietnia w sali nr 16 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie o godz. 17.00.

Uwagi do ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego można składać na piśmie do Burmistrza Nałęczowa z podaniem imienia i nazwiska (lub instytucji/organizacji), adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin upływa 12 maja 2016 r. Oprócz tradycyjnej poczty, można wykorzystać drogę elektroniczną, jeśli dysponujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu albo potwierdzonym profilem zaufania PUAP umożliwiającym kontaktowanie się z urzędami.

Ważne dla właścicieli nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na obszarze objętym dyskutowanymi obecnie projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinien sprawdzić na mapie, jakie są ustalenia dla jego terenu i co zaplanowano w pobliżu. Dla przykładu w Bochotnicy, oprócz wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną i usługową, ustalono lokalizację nowego cmentarza komunalnego i wskazano inne tereny na cele komunalne, w tym w zakresie obsługi cmentarza (m.in. parking), na potrzeby administracji, transportu, budownictwa (także mieszkaniowego realizowanego jako zadanie własne gminy).

W obszarze III wyznaczono teren parku miejskiego z usługami sportu i rekreacji oraz zdrowia, a obok zaplanowano obszary zabudowy jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami (wokół ulic Kombatantów, Słonecznej i Kolejowej). jednocześnie utrzymano restrykcje w strefie A uzdrowiska, nie dopuszczając do nowej zabudowy na terenach lasu wąwozowego.

Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Nałęczowie wyznaczono przy ulicy Słonecznej.

Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Nałęczowie wyznaczono przy ulicy Słonecznej.

Ale same mapy to nie wszystko. Warto zajrzeć do projektów uchwał Rady Miejskiej w Nałęczowie, w których zawarto ogólne i szczegółowe zasady zabudowy na obszarach III i IV. Zasadą ogólną będzie na przykład docelowe zaopatrzenie obu obszarów w wodę z miejskiej sieci wodociągowej (dopuszcza się zachowanie istniejących ujęć wód podziemnych i wykonanie nowych do czasu objęcia terenu siecią miejską). Dla całego obszaru obu planów ustala się także odprowadzenie ścieków sanitarnych siecią miejską do oczyszczalni ścieków, ale do czasu realizacji takiej inwestycji przez gminę Nałęczów – na terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej możliwe będzie odprowadzenie ścieków komunalnych do bezodpływowych zbiorników na ścieki (przy zakazie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). Przewiduje się także rozbudowę sieci gazowej na potrzeby nowej zabudowy.

Istotne ograniczenia utrzymano w związku z gospodarką niskoemisyjną na terenie gminy. Do ogrzewania można wykorzystywać indywidualne źródła ciepła zasilane gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub paliwami odnawialnymi – nie dopuszcza się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych.

naleczow_domy_750x100

Ustalenia szczegółowe dotyczą każdego wyodrębnionego w planie terenu i określonego rodzaju zabudowy. Wskazują m.in. maksymalną powierzchnię zabudowy i minimalną powierzchnię biologicznie czynną, dopuszczalną liczbę i rodzaj budynków na działce oraz zasady ich usytuowania, maksymalną liczbę kondygnacji, rodzaj i stopień nachylenia dachu, sposób jego pokrycia i kolor, a także kolorystykę elewacji budynków. Przy scalaniu i podziale gruntów określa się minimalną powierzchnię i minimalną szerokość frontu nowej działki budowlanej.

Rekomendacja Redakcji ND. Dokumenty są napisane trudnym językiem urzędowym i liczą kilkadziesiąt stron. Będą podstawą do wydawania pozwoleń na budowę. Dlatego trzeba przez nie przebrnąć. Jeśli właściciel nieruchomości ma jakieś wątpliwości, właśnie teraz, przed uchwaleniem planów, jest czas na ich wyjaśnienie. I na wnioski o ewentualne korekty zapisów.

Uwaga na opłatę planistyczną

Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego upoważnia gminę do wprowadzenia tzw. opłaty planistycznej w związku ze spodziewanym wzrostem wartości niektórych nieruchomości. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej i nieuciążliwych usług oraz usług na terenie Nałęczów-Bochotnica ustalono 30 proc. stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna).

Dla obszaru III opłata planistyczna ze stawką 30 proc. jest przewidywana dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej, także z usługami nieuciążliwymi, dla terenów usług zdrowia, oświaty, turystyki, sportu i rekreacji oraz terenów zieleni urządzonej z usługami zdrowia i innymi usługami nieuciążliwymi.

Redakcja ND przypomina. Opłatę planistyczną pobierze burmistrz Nałęczowa, jeżeli zostaną spełnione łącznie trzy warunki. Po pierwsze, plan miejscowy zostanie uchwalony. Po drugie, w wyniku uchwalenia nowego planu wartość nieruchomości wzrośnie (np. dzięki temu, że na działce, która dotąd była użytkowana rolniczo będzie można wybudować pensjonat). I po trzecie, właściciel lub użytkownik wieczysty gruntu sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od momentu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Aby ustalić, jak zmieniła się wartość nieruchomości, porównuje się cenę przed uchwaleniem planu z uwzględnieniem przeznaczenia lub faktycznego wykorzystywania gruntu z ceną rynkową po uchwaleniu planu. Podstawę ustalenia opłaty planistycznej przez gminę stanowi operat szacunkowy przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy oszacowaniu wartości nieruchomości nie bierze się zatem pod uwagę ceny sprzedaży konkretnej działki, lecz wyłącznie ceny rynkowe nieruchomości przeznaczonych na podobne cele. ms

Masz pytania? Nie wiesz, jak sformułować uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Zadzwoń do Redakcji Nałęczów Domy 81 50 15 607