Hello Nałęczów

Obwodnica Nałęczowa: protest mieszkańców Cynkowa

Reklama


Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Nałęczowa zaskarżona

Nałęczów, 15 stycznia 2017 roku

Jak dowiedziała się Redakcja Nałęczów Domy, wydana przez burmistrza decyzja środowiskowa dotycząca budowy obwodnicy miasta w wariancie 1 została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Protest złożyli m.in. mieszkańcy Cynkowa.

„Potwierdzam, że wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Nałęczowa. Podpisało się pod nim ponad 20 właścicieli nieruchomości z Cynkowa” – informuje Artur Rumiński, zastępca burmistrz Nałęczowa. Odwołanie złożyło także Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli z siedzibą w Strzelcach, które było stroną postępowania.

„Tak, stowarzyszenie odwołało się od decyzji burmistrza. Należałoby zbadać, czyje ziemie zostaną wykupione pod budowę obwodnicy, skoro Rada Miejska jest głucha na racjonalne argumenty. Obwodnica według projektu burmistrza zniszczy Cynków, okoliczny krajobraz, wprowadzi tam hałas” – podkreśla Maria Szyszkowska, prezes Stowarzyszenia. Jej zdaniem, obwodnica będzie głównie dogodną drogą dojazdową do Zakładu Produkcyjnego Nałęczowianka.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, kolegium odwoławcze powinno wydać decyzję w ciągu 1 miesiąca. Możliwości są następujące:
* utrzymanie w mocy decyzji burmistrza,
* uchylenie decyzji w całości lub w części i w tym zakresie wydanie orzeczenia co do istoty sprawy,
* uchylenie decyzji i przekazanie burmistrzowi do ponownego rozpatrzenia, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części,
* umorzenie postępowania odwoławczego.

Od decyzji wydanej przez SKO przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Również i to rozstrzygnięcie może być zaskarżone poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Te informacje Redakcja Nałęczów Domy opublikowała jako pierwsza. Polub nas na Facebooku

Który wariant przebiegu obwodnicy jest lepszy?

Teren pod przewidywaną obwodnicę został wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Nałęczów, które uchwalono w 2013 roku. Do tego dokumentu planistycznego odwołał się inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, przedstawiając we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej możliwe według niego wersje przebiegu obwodnicy Nałęczowa, z preferencją dla wariantu 1 (kliknij w mapę powyżej, aby przybliżyć lub nawigować). Zgodnie z procedurą, wszystkie przedstawione przez inwestora opcje analizowano w Lubelskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W uzgodnieniach uczestniczył też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  z siedzibą w Puławach. W sumie, w postępowaniu trwającym dwa lata uczestniczyło ponad 20 stron.

Jak wynika z dokumentów, w toku postępowania odniesiono się także do propozycji przebiegu obwodnicy w alternatywnej wersji opracowanej przez Mariana Burka. Inwestor odrzucił tę koncepcję. Zastanawiano się również nad rezygnacją z budowy obwodnicy i oceniono skutki takiego rozwiązania.

 

Interesują cię szczegóły decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Nałęczowa
– zapoznaj się z dokumentem

Ostatecznie w uzasadnieniu wydanej 16 grudnia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Nałęczowa czytamy: „Analiza przedstawionego wniosku, raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz pozostałych akt sprawy wskazuje, że przy spełnieniu wymogów niniejszej decyzji planowane do realizacji przedsięwzięcie w wariancie 1 nie będzie powodowało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska”.

O decyzji środowiskowej

Z informacji dotyczącej przebiegu uzgodnień wynika, że w latach 2014-2015 na terenach planowanych pod inwestycję dokonano inwentaryzacji przyrodniczych pod kątem występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk. Oceniono zagrożenia dla przyrody związane z etapem budowy obwodnicy, a następnie jej eksploatacji w każdym z wariantów. Badano wpływ hałasu, emisji drgań i zanieczyszczeń do powietrza powodowanych przez ciężki sprzęt budowlany w trakcie realizacji inwestycji oraz jak będzie oddziaływać na środowisko ruch pojazdów po już wybudowanej obwodnicy. Analizowano stosunki wodne, identyfikowano zagrożenia dla mieszkańców i istniejącej zabudowy mieszkaniowej, terenów chronionych przez konserwatora zabytków i będących pod opieką archeologów.

Odniesiono się do przewidywanych zmian w krajobrazie. Dotyczą one przede wszystkim planowanej na odcinku km 1+928 i km 2+328 estakady nad drogą gminną 107870L.

W decyzji wydano szczegółowe zalecenia dla odpowiedniego przygotowania terenów pod inwestycję, w tym m.in. inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w zasięgu potencjalnego oddziaływania budowy oraz warunków ochrony środowiska w trakcie budowy. Nakazano też wykonanie analizy porealizacyjnej obejmującej badanie hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z ekspolatacją drogi oraz jakości ścieków deszczowych odprowadzanych z drogi do cieków wodnych.

Planowana obwodnica Nałęczowa w liczbach:
* długość 5,6 km
* szerokość 7,0 m
*
pobocza 1,25 m
* dopuszczony ruch pojazdów do 44 ton
* koszt budowy 90 mln zł
* czas realizacja inwestycji 520 dni

Jeśli decyzja środowiskowa zostanie utrzymana w mocy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę obwodnicy. Środki na realizację inwestycji – 90 mln zł – są zapewnione w budżecie województwa (czytaj więcej). Rozpoczęcie budowy przewiduje się w 2018 roku.

Magda Sowińska