Hello Nałęczów

Obwodnica Nałęczowa: przygotowania do realizacji inwestycji

Reklama


Za kilkanaście miesięcy powstanie dokumentacja

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Nałęczowa. 13 kwietnia 2017 roku otworzono oferty złożone w tym postępowaniu.

Procedura wyłonienia wykonawcy jest skomplikowana, bo chodzi o zamówienie publiczne. „Obecnie analizujemy złożone oferty, aby wyłonić najkorzystniejszą z nich” – mówi w rozmowie z ND Sławomir Szepietowski, naczelnik Wydziału Umów ZDW w Lublinie.

Na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826” drogowcy zamierzają przeznaczyć ponad 771 tys. zł brutto. Ustalono 4 kryteria wyboru oferty: kryterium ceny stanowiące 60 proc. wagi przy ocenie oraz trzy kryteria jakościowe dające razem 40 proc. wagi (chodziło m.in. o doświadczenie projektantów specjalizujących się w drogach i mostach, bo część obwodnicy jest estakadą). Z udostępnionej listy ofert złożonych w przetargu (patrz poniżej) wynika, że są znaczne różnice w cenach. Najniższa oferta opiewa na 667 176,60 zł , a najwyższa to 1 835 920,01 zł brutto. W związku z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrane podmioty wezwano do złożenia wyjaśnień i wykazania prawidłowości przedstawionej kalkulacji. Rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia przygotowań do podpisania umowy z wybranym wykonawcą można spodziewać się w połowie maja, jeśli nie będzie powodu do unieważnienia postępowania.

Zestawienie ofert w przetargu na dokumentację dla obwodnicy Nałęczowa, 13 kwietnia 2017 roku, Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

 

Planowany przebieg obwodnicy Nałęczowa.

Podstawowym celem zamówienia publicznego złożonego przez inwestora, czyli ZDW w Lublinie jest opracowanie dla obwodnicy Nałęczowa wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej, która pozwoli na uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (tzw. decyzja ZRID). Wykonawca będzie musiał uzyskać także wymagane opinie do złożenia wniosku i przygotować sam wniosek o wydanie ZRID. Dodatkowo konieczne będzie opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Elementem tego postępowania będzie także dokumentacja geodezyjno-prawna, która będzie podstawą do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod rozbudowę drogi (co będzie wiązało się z koniecznością ustalenia nowych podziałów nieruchomości, wyznaczenia tych całych działek, które zostaną przejęte przez Skarb Państwa oraz wskazania uprawnionych do dysponowania tymi nieruchomościami). W pakiecie opracowanych dokumentów muszą się jeszcze znaleźć materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i realizację inwestycji. Wszystkie dokumenty mają być gotowe do 31 sierpnia 2018 roku.

Rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego w sprawie dokumentacji dla obwodnicy Nałęczowa było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej wydanej przez burmistrza Nałęczowa 16 grudnia 2016 roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie w całości odrzuciło skargi złożone przez Klub Ekologiczny „Gaja Świętokrzyska” oraz Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli. Czytaj więcej o proteście mieszkańców.

Magda Sowińska