Hello Nałęczów

Odnowa Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej z problemami

Reklama


Gmina Nałęczów nie dostała dofinansowania na projekt rewitalizacji Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej

Nałęczów, 11 stycznia 2017 roku. Aktualizacja 28 lutego 2017 roku.

Startując po unijne dofinansowanie z projektem odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej za ponad 11,7 mln zł  Nałęczów zagrał va banque. I na razie przegrał.

Gmina Nałęczów ubiegała się o unijne dotacje na odnowę Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w konkursie Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego). Nabór wniosków zakończono w styczniu 2016 roku. 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonał wyboru zadań do dofinansowania w ramach konkursu. Wcześniej oceniono projekty pod względem formalnym i merytorycznym. Wniosek pt. Odnowa zabytkowego Parku Zdrojowego i ul. Lipowej w Nałęczowie dostał 65 punktów (7 miejsce na liście) i nie uzyskał dofinansowania (patrz tabela poniżej).

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych w konkursie Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

„Projekt Miasta Nałęczów pozytywnie przeszedł ocenę, lecz ze względu na brak środków (tzn. ograniczony budżet konkursu 11,46 mln zł) nie uzyskał dofinansowania i aktualnie znajduje się na liście rezerwowej. Wsparcie przyznano 5 projektom” – potwierdza Paweł Florek, inspektor ds. komunikacji i relacji z mediami z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

O co tutaj chodzi?

Pula pieniędzy w konkursie była mała – dokładnie 11 464 928,08 zł (przeliczenie kwoty 2 685 057,75 euro). Nałęczów złożył wniosek o wartości 11 747 729,99 zł, w tym przewidywane dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 9 985 570,49 zł. „Rzeczywiście, zagraliśmy va banque” – przyznaje w rozmowie z Nałęczów Domy zastępca burmistrza Nałęczowa Artur Rumiński.

Park Zdrojowy w Nałęczowie. Jesień 2016 roku. © Nałęczów Domy

W związku z negatywną decyzją w sprawie dofinansowania gmina odwołała się od decyzji władz wojewódzkich składając protest 23 grudnia 2016 roku, w którym zakwestionowała poprawność oceny merytorycznej projektu w części dotyczącej kryteriów finansowo-ekonomicznych. Rozpatrzenie protestu może potrwać nawet 60 dni kalendarzowych, jeśli konieczne będzie zlecenie dodatkowej opinii ekspertów lub zebranie i ocena innych dokumentów.

Jak zapewnia Artur Rumiński, władze Nałęczowa zamierzają walczyć o unijne pieniądze na odnowę Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej do końca, wykorzystując wszystkie dostępne działania proceduralne wymienione w regulaminie tego konkursu. Wnioskodawca, który wniósł protest, a protest ten został pozostawiony bez rozpatrzenia lub nie został uwzględniony w wyniku rozpatrzenia, może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Potem przysługuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. „Jeśli będzie potrzeba, odwołamy się bezpośrednio do Unii Europejskiej” – podkreśla Artur Rumiński.

Rosnące koszty odnowy Parku Zdrojowego i Lipowej

O ambicjach burmistrza Nałęczowa dotyczących odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej mówiło się od dawna. Serwis ND opublikował kilka artykułów na ten temat, zwracając uwagę na zakres rewitalizacji i jej koszty. Według informacji z 2015 roku, w parku planowano m.in. wycinkę drzew i nowe nasadzenia, wykonanie nowych trawników, rabat i klombów oraz zakup urządzeń do podlewania, odnowę instalacji wodnych i zagospodarowanie brzegów stawu oraz przebudowę fontanny, zagospodarowanie wyspy na stawie i budowę nowego mostu, przebudowę Źródła Miłości (przeczytaj więcej). Inwestycja dotycząca ulicy Lipowej miała polegać na wymianie chodników oraz odnowie zieleni w pasach między jezdnią i chodnikiem.

Aktualna lista projektów planowanych przez Gminę Nałęczów. Źródło: dokumenty zatwierdzone przez Radę Miejską w Nałęczowie 29 grudnia 2016 roku.

Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek  w kolejnych prognozach finansowych przedstawiał dwa osobne projekty: odnowy Parku Zdrojowego za 5 mln złodnowy ulicy Lipowej za 1 mln zł, dla których zamierzał ubiegać się o dofinansowanie unijne. Do podanych kwot należy jeszcze doliczyć koszty przygotowania projektów i opracowania dokumentacji za ok. 220 tys. zł. Także w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 29 grudnia 2016 roku przez Radę Miejską w Nałęczowie nadal figurują dwa odrębne projekty i stare liczby (patrz tabela powyżej). Skąd zatem wziął się jeden projekt o prawie dwukrotnie wyższej wartości?

Jak twierdzi Artur Rumiński, zgłoszone we wniosku kwoty wynikają z kosztorysów inwestorskich, które zostały zrobione dla zaakceptowanych przez władze Nałęczowa projektów rewitalizacji. Problem w tym, że planując tak poważny projekt gmina nie ujawniła w swoim budżecie pełnych kosztów własnych jego realizacji. Chodzi o dodatkową kwotę ok. 830 tys. zł.

Projekty regionalne i lokalne

Czas pokaże, czy strategia przyjęta przez gminę Nałęczów przy ubieganiu się o dofinansowanie odnowy Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w ramach jednego projektu była słuszna. Jeśli przyjmiemy, że rewitalizacja rzeczywiście powinna kosztować ponad 11,7 mln zł, to taki wniosek można było zgłosić w Działaniu 7.1 tylko w konkursie na projekty regionalne. W regulaminie tego konkursu nie ma bowiem górnej granicy wartości projektu, który może być rozpatrywany. Jest tylko wpisany limit dolny: minimalna wartość projektu to 2 mln zł. W przypadku wniosku Nałęczowa problemem okazała się jednak zbyt mała pula pieniędzy do podziału w wybranym konkursie. I oczywiście niska ocena samego wniosku.

Była także inna droga do unijnych funduszy na rewitalizację parku i ulicy Lipowej pod warunkiem zmniejszenia skali inwestycji. W czerwcu 2016 roku został ogłoszony nabór w konkursie na projekty lokalne w Działaniu 7.1 z alokacją środków na poziomie 60,9 mln zł, a więc z 5-krotnie wyższą kwotą do rozdysponowania, ale na mniejsze projekty. W tym konkursie wprowadzono ograniczenie maksymalnej całkowitej wartości projektu: przyjmowano tylko wnioski za mniej niż 4 mln zł. Można byłoby przygotować osobne, mniejsze projekty dla parku i ulicy Lipowej. Jak dowiedział się ND, Nałęczów nie składał jednak wniosków do tego konkursu.

W 2017 roku nie ma na razie nowych pieniędzy w działaniu 7.1. Harmonogram naborów wniosków na kolejne lata nie został jeszcze ogłoszony, ale można spodziewać się dodatkowych środków. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego przewidziano wykorzystanie 70,7 mln euro.

Magda Sowińska