Hello Nałęczów

Rośnie potencjał uzdrowiska w Nałęczowie

Reklama


Powstaje nowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie

Aktualizacja 3 marca 2016 roku

Rośnie potencjał leczniczy Nałęczowa. Wydano zezwolenie na budowę nowego obiektu przy ulicy Górskiego 9. Widać już kształt przyszłego kompleksu szpitalnego.

 

Nowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie będzie jednoprofilową placówką z 2 salami operacyjnym, w tym hybrydową.

Maksymalnie 2000 łóżek?

Powstanie kolejnego podmiotu świadczącego usługi lecznicze oznacza, że w strefie A uzdrowiska Nałęczów będzie niedługo blisko 1400 łóżek w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych, wyspecjalizowanych w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia oraz schorzeniami współtowarzyszącymi. Powstanie nowego szpitala to jeden z elementów planu rozwoju uzdrowiska, nakreślonego w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów” z 2013 roku. Przewiduje się w nim lokalizację (oprócz inwestycji przy ulicy Górskiego) kolejnych obiektów przy ulicach Kamieniak i 1 Maja. Status uzdrowiska narzuca jednak maksymalną liczbę łóżek, które mogą jeszcze powstać w Nałęczowie. W prognozie oddziaływania na środowisko wspomnianego „Studium…”, zwraca się uwagę, że rozwój lecznictwa uzdrowiskowego musi spełnić określone wymagania.

Oto fragment Prognozy oddziaływania na środowisko „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów”:

„Rozwój miasta Nałęczowa i uzdrowiska Nałęczów powinien się odbywać w sposób wzajemnie zharmonizowany i podlegający bezwzględnie rygorom ochrony naturalnych walorów środowiska przyrodniczego (klimat, krajobraz, wody lecznicze). Ów harmonijny rozwój powinien mieć również odzwierciedlenie w wewnętrznej strukturze strefy uzdrowiskowej, gwarantującej właściwe standardy lecznicze i wypoczynkowe. Dotyczy to zwłaszcza proporcji pomiędzy ilością kuracjuszy a wielkością terenów zieleni wewnętrznej (Park Zdrojowy) i zewnętrznej leżącej poza obszarem strefy uzdrowiskowej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, tereny zieleni urządzonej powinny osiągnąć poziom co najmniej 500 m2 na kuracjusza. W oparciu o uchwalone „Studium…” wartością graniczną Uzdrowiska Nałęczów jest 2000 miejsc. Przekroczenie ich skutkować może w przyszłości utratą statusu uzdrowiska”.

Warto przypomnieć, że w strefie A uzdrowiska procentowy udział terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 65 proc., a w przylegającej do niej strefie B nie mniej niż 50 proc. ms

Komentarz

Od Redaktora

Nałęczów potrzebuje uzdrowiska. Trzy złote i pięćdziesiąt groszy opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu kuracjusza oznacza rocznie dla budżetu gminy prawie milion złotych. Drugie tyle dodaje budżet państwa. Nowe ośrodki to dodatkowi kuracjusze, a to oznacza więcej pieniędzy i więcej miejsc pracy oraz szansę na to, że w Nałęczowie czasowo lub na stałe zamieszkają potrzebni tu profesjonaliści: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, fizjoterapeuci, wyszkoleni opiekunowie. Wtedy wzrośnie zainteresowanie ofertami wynajmu i sprzedaży nieruchomości, ożywienie pojawi się na nowych terenach wyznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w strefie B i C uzdrowiska. Ożywi się też rynek innych usług, nie związanych bezpośrednio z leczeniem i rehabilitacją, ale ze zdrowym stylem życia, relaksem, wypoczynkiem, turystyką.

Skoro jest już uzdrowisko, nie należy bać się związania Nałęczowa z tzw. silver economy. Usługi komercyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa mają ogromny potencjał. Prywatni inwestorzy już to dostrzegają, czego przykładem są dwie nowe inwestycje w nowoczesne domy opieki senioralnej.

Magdalena Sowińska