Hello Nałęczów

Są fundusze unijne na I odcinek obwodnicy Nałęczowa

Reklama


Na zbudowanie 5,1 km drogi przeznaczono 90 mln zł

Aktualizacja 8 listopada 2016 roku

W planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich na Lubelszczyźnie na lata 2012-2020 budowa odcinka obwodnicy Nałęczowa o długości 5,1 km zajmuje drugą pozycję na liście podstawowej. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego, na inwestycję zarezerwowano 90 mln zł. Ma być realizowana w latach 2018-2020. Ale najpierw muszą być gotowe dokumenty projektowe inwestycji. Decyzja środowiskowa jest już prawie gotowa.

Po raz pierwszy w historii zapewniono środki finansowe na budowę projektowanej obwodnicy Nałęczowa.

Po raz pierwszy w historii zapewniono środki finansowe na budowę projektowanej obwodnicy Nałęczowa.

Budowa będzie finansowana głównie ze środków unijnych (76,5 mln zł). Z krajowych funduszy zostanie przeznaczonych 13,5 mln zł. Gmina Nałęczów zapłaci tylko ok. 100 tys. zł, co stanowi połowę kosztów opiniowanej obecnie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi raport środowiskowy. Resztę pieniędzy krajowych musi zapewnić w swym budżecie województwo lubelskie jako tzw. środki własne. Według informacji ND, w budżecie województwa na 2016 rok wpisano na ten cel kwotę 3780 tys. zł (pozycja 15.1.2.4).

Budowa drugiego odcinka obwodnicy Nałęczowa została przesunięta na lata 2023-2030. Ten etap inwestycji obejmuje 10 km drogi, a jej przewidywany koszt to 120 mln zł.

Wygląda na to, że projekt pod tytułem obwodnica Nałęczowa może wreszcie zostać zrealizowany. Pod warunkiem, że poprawnie i szybko zostaną przygotowane wszystkie dokumenty projektowe, na podstawie których będzie można wystąpić o finalne pozwolenie na budowę. Kluczowa obecnie jest decyzja środowiskowa określająca warunki realizacji inwestycji. Wyda ją burmistrz Nałęczowa.

3 warianty przebiegu obwodnicy

Inwestor z ramienia województwa, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, preferuje wariant 1 przebiegu obwodnicy Nałęczowa. Argumentuje, że taki przebieg obwodnicy był poddany społecznym konsultacjom w 2009 roku i jest w pełni zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów.

Dlatego na I wariancie przebiegu obwodnicy koncentruje się raport środowiskowy, który burmistrz Nałęczowa wysłał w połowie grudnia 2015 roku do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach. Specjaliści z tych instytucji analizują dokument. W razie wątpliwości, mogą żądać uzupełnień i wyjaśnień. Gdyby tak się stało, uzgodnienia przeciągną się w czasie.

Obwieszczenie burmistrza

Burmistrz Nałęczowa 4 listopada 2016 roku wydał obwieszczenie informujące o zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. Tym samym proces uzgadniania warunków budowy obwodnicy Nałęczowa, który trwa już blisko rok zbliża się do końca. Strony postępowania mają czas do połowy miesiąca na złożenie finalnych uwag i wniosków. Konsultacje społeczne zakończyły się 16 września 2016 roku.

Serwis Nałęczów Domy poleca: Dofinansowanie unijne dla instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

To warto wiedzieć, czyli kto ma wpływ na decyzję środowiskową

Droga 830 biegnie przez sam środek uzdrowiska Nałęczów.

Droga 830 biegnie przez sam środek uzdrowiska Nałęczów.

Postępowanie dotyczące oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko musi się odbyć z udziałem społeczeństwa. Takie zapisy znajdują się w ustawie o ochronie środowiska. W przypadku obwodnicy Nałęczowa, procedura będzie następująca:

Krok 1. Po analizie raportu i zebraniu wymaganych uzgodnień i opinii zainteresowanych stron, burmistrz Nałęczowa poda do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu decyzji środowiskowej oraz udostępni publicznie zebrane dokumenty w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej obwodnicy. To wymagany ustawą o ochronie środowiska etap tzw. postępowania z udziałem społeczeństwa. Burmistrz poinformuje o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.

Krok 2. Zainteresowani będą uprawnieni do składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będzie można złożyć listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej (bez konieczności podpisu elektronicznego). Każdy będzie mógł wziąć udział w tym postępowaniu. Na składanie wniosków zostanie przeznaczone minimum 21 dni.

Uwaga. Zgłoszone wnioski i uwagi będą miały charakter wyłącznie konsultacyjny. Burmistrz nie będzie nimi związany i w zakresie podejmowanego rozstrzygnięcia może zająć odmienne stanowisko. Mimo niewiążącego charakteru uwagi i wnioski muszą zostać rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej. Uzasadnione uwagi i wnioski wymagają uwzględnienia w postępowaniu, ewentualnie w kończącym postępowanie rozstrzygnięciu.

Zgłoszenie samych uwag i wniosków wyczerpuje udział w postępowaniu, jeżeli ktoś nie ma w sprawie indywidualnego, materialnego interesu prawnego (nie jest stroną postępowania). Nie daje żadnych dodatkowych uprawnień formalnych ani prawa do dalszego brania udziału w sprawie czy to w charakterze strony, czy na prawach strony, a w szczególności – nie uprawnia do złożenia skutecznego odwołania od decyzji środowiskowej.

Krok 3. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji obwodnicy Nałęczowa, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, burmistrz powinien zawrzeć informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Uzasadnienie  wraz z decyzją jest podawane do publicznej wiadomości tak, aby członkowie społeczeństwa mogli monitorować wpływ złożonych uwag i wniosków na ostateczny kształt podjętej decyzji administracyjnej. Wszystkie dokumenty, które wpłynęły do burmistrza w sprawie przebiegu obwodnicy Nałęczowa zgromadzone są tutaj.

Kto może być stroną w przypadku oceny środowiskowej?

Jeżeli osoba fizyczna ma własny indywidualny interes prawny – jest stroną postępowania i może w nim czynnie uczestniczyć (przeczytaj więcej tutaj).

Inaczej wygląda sprawa w przypadku organizacji ekologicznej. Aby uzyskać uprawnienie do czynnego udziału w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, włącznie z prawem zaskarżania rozstrzygnięć w tym postępowaniu – organizacja powinna na podstawie art. 44 ustawy o ochronie środowiska zgłosić chęć uczestniczenia. Jak wynika z informacji zebranych przez ND, w postępowaniu dotyczącym obwodnicy Nałęczowa stronami zostały Klub Ekologiczny Gaja Świętokrzyska Kielce i Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli Strzelce.

O status strony wystąpiło też Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów”. W swoim statucie nie ma ono jednak jednoznacznych zapisów dotyczących działań na rzecz środowiska naturalnego (porównaj z krs_stowarzyszenie_jutro_naleczow). Jak nas poinformował Waldemar Tupaj, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Jutro Nałęczów”, organizacja powołuje się na interes społeczny oraz odnosi w uzasadnieniu wniosku o bycie stroną w postępowaniu do takich punktów w statucie, jak „wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego lokalnej społeczności oraz promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych mieszkańców, w szczególności dotyczących poprawy warunków życia i zdrowia”.

Jak dowiedziała się Redakcja ND, 10 stycznia 2016 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Jutro Nałęczów” uchwaliło zmiany w statucie organizacji dodając jako jeden z celów swojej działalności ochronę środowiska oraz podejmowanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej (zmiany w statucie muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez sąd rejestrowy). Ostateczną decyzję o niedopuszczeniu Stowarzyszenia jako strony w rozpoczętym już postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania obwodnicy Nałęczowa na środowisko podjął burmistrz. Opracowanie ms