Hello Nałęczów

Czas na wnioski do planów zagospodarowania

Reklama


Dlaczego warto składać wnioski do Burmistrza Nałęczowa

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów Nałęczowa. Burmistrz Andrzej Ćwiek ogłosił właśnie, że już można składać wnioski do planów.

Obwieszczenia pojawiły się na tablicach w Nałęczowie, są także wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta. Burmistrz informuje także o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na razie wywieszone są obwieszczenia dla obszarów I i II. Wnioski, osobno do każdego planu, może złożyć każdy: osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Serwis Nałęczów Domy opracował wzór takich wniosków. Termin na ich złożenie liczy się od momentu ogłoszenia przez Burmistrza Nałęczowa. Dla obszarów I i II termin upływa 10 kwietnia 2015 roku.

Uczestniczenie w przygotowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w początkowym etapie  jest ważne, bo określa się w nich obowiązkowo wiele istotnych kwestii ważnych dla właścicieli nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opisuje:

 • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 • parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
 • granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
 • szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

W planie określa się także stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości – dowiedz się więcej.