Hello Nałęczów

Hałas w uzdrowisku Nałęczów pod lupą NIK

Reklama


Zalecenia pokontrolne NIK dla Nałęczowa

Nałęczów, Warszawa, 25 stycznia 2017 roku

NIK sprawdził, czy gminy posiadające status uzdrowiska spełniają wymogi określone dla uzdrowisk. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich z 11 skontrolowanych miejscowości, także w Nałęczowie.

Wyniki przedstawiono na konferencji prasowej w Warszawie 25 stycznia br. Ocenie poddano prawidłowość: 1) spełniania przez gminy warunków do zachowania statusu uzdrowiska,  2) przestrzegania w strefach ochrony uzdrowiskowej zakazów, określonych w  ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 3) realizacji przez gminy uzdrowiskowe zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, 4) sprawowania przez ministra zdrowia i wojewodów nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym.

W Nałęczowie kontrola ujawniła nieprawidłowości polegające na: braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A oraz nieprzeprowadzaniu przez gminę stałego monitoringu stanu sanitarnego powietrza oraz systematycznych pomiarów hałasu. W zaleceniach pokontrolnych skierowanych do burmistrza Nałęczowa NIK wniósł o usunięcie tych nieprawidłowości.

O co wnioskuje NIK?

  • opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej (brak wymaganego dokumentu). Jak stwierdzono, w uzdrowisku Nałęczów prawidłowo wydzielono strefy ochrony uzdrowiskowej oraz przestrzegano zakazów zabudowy dla tych stref, nie opracowano natomiast mpzp dla większości obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Jak wynika z informacji przedstawionych przez burmistrza Nałęczowa w trakcie kontroli, wymagany plan zagospodarowania powstanie do końca czerwca 2017 roku. Sprawdź, dlaczego plan zagospodarowania dla strefy A jest opóźniony.
  • systematyczne prowadzenie przez Gminę Nałęczów pomiarów jakości powietrza oraz pomiarów klimatu akustycznego, zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia. Jak wynika z Wystąpienia pokontrolnego NIK, pomimo stwierdzonej w tzw. operacie uzdrowiskowym z 2008 roku podwyższonej zawartości pyłów w powietrzu oraz podwyższonego poziomu hałasu w obszarze uzdrowiska, Gmina Nałęczów uzyskała od ministra zdrowia potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Jednocześnie w załącznikach do operatu uzdrowiskowego zalecono m.in. stały monitoring stanu sanitarnego powietrza oraz systematyczny pomiar hałasu.

W złożonych wyjaśnieniach burmistrz Nałęczowa przyznał, że od 2009 r. nie zlecał pomiarów jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. W 2015 r. na terenie uzdrowiska zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie długookresowe badania poziomu hałasu. Dane z przeprowadzonych badań zostaną zamieszczone w raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 r.” (od red.: w momencie kontroli NIK, raport nie był jeszcze opublikowany). Jednocześnie, jak wyjaśnił burmistrz, działał zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, które poinformowało, że „sprzeciwia się prowadzeniu indywidualnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w uzdrowiskach przez gminy”, argumentując to obawami, że pomiary byłyby prowadzone w sposób niezgodny z wymaganiami norm i przepisów, a oceny dokonywane przez władze uzdrowisk różniłyby się od pomiarów i oceny wykonywanej przez WIOŚ.

Hałas w Nałęczowie: normy nadal przekroczone

Redakcja Nałęczów Domy dotarła do informacji, jakie były wyniki pomiarów poziomu hałasu w Nałęczowie, o które dopytywał NIK. Jak wynika z Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2015 roku (pobierz pełny raport, klikając w zdjęcie obok), w przypadku pomiarów krótkookresowych niewielkie przekroczenia występowały przeważnie w dzień, najwyższe z nich odnotowano w punkcie przy ul. Armatnia Góra, które wynosiło 3,6 dB. Nocą przekroczenia sięgające 1 dB zmierzono w punktach przy ul. 1-go Maja oraz ul. Kolejowej. W  pomiarach długookresowych dla punktu Nałęczów, Bochotnica 22 nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych. Wyniki okresowych pomiarów hałasu drogowego prowadzonych przez zarządzających drogami przebiegającymi przez Nałęczów pokazano na wykresach poniżej. Warto wiedzieć, że wartość dopuszczalnego hałasu wywołanego ruchem drogowym na terenia strefy A uzdrowiska, ustalona przez ministra środowiska, wynosi w dzień 50 dB, a w nocy 45 dB.

Posiadanie statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że dany obszar spełniał i nadal spełnia wymogi wyznaczone dla uzdrowiska. Taka jest generalna konkluzja kontroli NIK. Dotyczy to również właściwości leczniczych klimatu lub wykorzystywania surowców naturalnych. NIK ostrzega, że brak odpowiedniej dbałości gmin o stan środowiska naturalnego może prowadzić do utraty statusu uzdrowiska. Dotyczy to także Nałęczowa, który niedługo powinien przygotować nowy operat uzdrowiskowy i przedstawić go w resorcie zdrowia.
Magda Sowińska
Przeczytaj także o wydarzeniach związanych z planowaną budową obwodnicy Nałęczowa, która pomoże w wyprowadzeniu ruchu ciężkich pojazdów z centrum uzdrowiska.