Hello Nałęczów

Nałęczów czeka rewolucja w komunikacji z Lublinem?

Reklama


Usprawnienie komunikacji z Lublinem ma nastąpić poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych i wprowadzenie wahadłowego transportu z dworca do i z Nałęczowa. © Nałęczów Domy

Usprawnienie komunikacji z Lublinem ma nastąpić poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych i wprowadzenie wahadłowego transportu z dworca do i z Nałęczowa. © Nałęczów Domy

Węzeł przesiadkowy w Nałęczowie i parkingi przy dworcu

Mieszkanie w Nałęczowie ma wiele zalet, ale także kilka minusów. Jednym z nich jest słaba komunikacja z Lublinem środkami zbiorowego transportu. Ten problem może zostać rozwiązany.

Na początek fakty. W marcu 2015 roku Gmina Nałęczów przystąpiła do koalicji z Lublinem oraz sąsiadującymi gminami. Podpisano Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (w sumie 16 gmin) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Plan był prosty: dzięki realizacji spójnej strategii unijne dotacje przyczynią się do rozwoju miast z obszaru województwa, które stanowią motory napędowe regionu. Fundusze na inwestycje będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego.

I udało się! Rada Programowa Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) zatwierdziła 4 sierpnia 2015 roku podstawową listę 19 projektów inwestycyjnych przewidywanych do finansowania z funduszy unijnych. Wśród nich znajduje się projekt Mobilny LOF, czyli „Zintegrowane z koleją węzły przesiadkowe oraz park & ride w mieście Świdnik, mieście Lubartów, gminie Nałęczów oraz w gminach Lubartów, Konopnica i Niedrzwica Duża”. Liderem projektu został Świdnik. Realizacja całego projektu Mobilny LOF ma kosztować 34 443 000 zł. Ostateczną decyzję o jego dofinansowaniu podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego.

 

To warto wiedzieć

W ramach projektu Mobilny LOF przed dworcem w Drzewcach powstaną nowe parkingi. © Nałęczów Domy

W ramach projektu Mobilny LOF przed dworcem w Drzewcach powstaną nowe parkingi. © Nałęczów Domy

Projekt Mobilny LOF ma usprawnić komunikację z Lublinem na terenie 6 gmin przy lepszym wykorzystaniu m.in. potencjału połączeń kolejowych. Obejmuje budowę 5 przesiadkowych węzłów/centrów komunikacyjnych wraz z inwestycjami w parkingi (m.in. w gminie Nałęczów) oraz zakup niskoemisyjnych środków transportu, np. pojazdów o napędzie elektrycznym.

Założenia projektu są zgodne ze strategią przyjętą przy konstruowaniu budżetu unijnego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej wsparcie z funduszy UE ma bowiem dotyczyć przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej. Chodzi o projekty komunikacyjne, które mają jak najmniejszy wpływ na klimat akustyczny (ma być cicho) i jakość powietrza (minimalna emisja zanieczyszczeń powietrza) oraz redukują emisję gazów cieplarnianych. Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, wykorzystujących biopaliwa, napędzanych wodorem itp.).

Projekt Mobilny LOF poprawiający komunikację z Lublinem jest w fazie początkowej. Przygotowano jego założenia poparte analizami i badaniami ruchu między gminami.

Natężenie dojazdów do pracy do Lublina z gmin LOF

Źródło: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Źródło: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Natężenie dojazdów do pracy z Lublina do gmin LOF

Źródło: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Źródło: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach przygotowań do zintegrowanej strategii zbadano też preferencje mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przy wyborze środka transportu w komunikacji z Lublinem. Okazało się, że mieszkańcy preferują głównie transport własnym samochodem osobowym. Wśród tych, którzy korzystają ze środków zbiorowego transportu (poza autobusami i trolejbusami ZTM) najbardziej popularne są busy oraz autobusowa komunikacja zamiejska. Transport kolejowy jest najrzadziej używanym środkiem komunikacji zbiorowej. Coraz więcej osób deklaruje wykorzystywanie roweru jako środka codziennej komunikacji.

Czym podróżują Nałęczowianie?

77 proc. korzysta głownie z samochodów osobowych, w tym 32 proc. jako kierowcy
83 proc. osób, które wybierają transport zbiorowy, preferuje bus
22 proc. osób, które wybierają transport zbiorowy, jedzie pociągiem
29 proc. mieszkańców korzysta z roweru jako codziennego środka komunikacji.

Źródło: Strategia ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

 Polub na fb.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Teraz do pracy muszą się zabrać samorządy. Dotyczy to także Nałęczowa. Skoro gmina przewiduje na swoim terenie zadania inwestycyjne związane z transportem niskoemisyjnym, musi przygotować Plan gospodarki niskoemisyjnej. To strategiczny dokument, w którym wyznaczone zostaną kierunki działania gminy na lata 2014-2020 w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten powinien wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z harmonogramu prac nad niezbędnymi dokumentami, który zawarto w przyjętej w marcu 2015 roku Strategii ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Rada Miejska w Nałęczowie powinna przyjąć Plan gospodarki niskoemisyjnej do końca 2015 roku.

Miasto kupuje tereny w centrum Nałęczowa

Czy Gmina Nałęczów zamierza kupić ten obiekt zlokalizowany w samym centrum uzdrowiska?

Czy Gmina Nałęczów zamierza kupić ten obiekt zlokalizowany w samym centrum uzdrowiska?

Gmina musi także przygotować się do inwestycji infrastrukturalnych związanych z projektem poprawy komunikacji z Lublinem. Redakcja serwisu Nałęczów Domy przeanalizowała dokumenty finansowe gminy. Okazało się, że burmistrz Nałęczowa planuje zakup terenu dworca PKS oraz sąsiadującej nieruchomości, gdzie znajduje się nieczynna stacja paliw PKN ORLEN. Na ten cel miasto zarezerwowało 1 650 000 zł, a finalizację transakcji przewiduje się do końca 2015 roku.

Władze Nałęczowa nie odpowiedziały na pytania redakcji ND, czy plany zakupu terenu dworca PKS obejmują zlokalizowany na terenie działki budynek przy ulicy Poniatowskiego 2, którego użytkownikiem jest Stokrotka Sp. z o.o.

Można się domyślać, że tereny w centrum są potrzebne miastu na stworzenie węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF. Na pytanie w sprawie lokalizacji węzła przesiadkowego w Nałęczowie, władze miasta także nie udzieliły ND odpowiedzi. Z nieoficjalnych informacji serwisu ND wynika, że na terenie stacji paliw miałoby powstać zaplecze do obsługi pojazdów elektrycznych.

Serwis Nałęczów Domy dowiedział się, że władze Nałęczowa skontaktowały się już z przedstawicielami ORLENU, który zarządza terenem nieczynnej stacji paliw. Izabela Pruchniewska, specjalista ds. administracyjnych z Zespołu Obsługi Administracyjnej Biur ORLEN Administracja Sp. z o.o., powiedziała serwisowi ND, że dalsze rozporządzanie nieruchomością w Nałęczowie będzie możliwe po zakończeniu procesu likwidacji stacji, co powinno nastąpić jeszcze w 2015 roku. Po ukończeniu prac likwidacyjnych zostanie zlecone przygotowanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. I dopiero wtedy, zgodnie z obowiązującą procedurą PKN ORLEN S.A, firma zacznie oficjalnie szukać nabywcy/dzierżawcy nieruchomości.
„Wybór oferenta następuje co do zasady w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego. Aktualnie opublikowany na stronie internetowej wykaz nieruchomości PKN ORLEN przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub najmu ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia przetargowego lub oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego” – podkreśliła Izabela Pruchniewska.

Parkingi typu park & ride mają być zlokalizowane przy dworcu kolejowym w Drzewcach.

Autor: Magda Sowińska

Komentarz

Od Redaktora

Dzięki przystąpieniu do koalicji gmin skupionych wokół Lublina, Nałęczów ma szansę na realizację ciekawego, nowoczesnego projektu komunikacyjnego. Po raz kolejny potwierdza się, że Lublin potrzebuje Nałęczowa.

W Strategii ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ujęto to dość precyzyjnie: „Gmina Nałęczów jest funkcjonalnie powiązana z Lublinem – rdzeniowym miastem obszaru funkcjonalnego. Stanowi nie tylko zaplecze rekreacyjno-turystyczne. Ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy oraz liczne obiekty świadczące usługi medyczno-rehabilitacyjne, gmina obsługuje turystów i klientów zagranicznych, którzy podróżują przez Lublin, w tym lotnisko w Świdniku”. Z punktu widzenia Lublina, kreowanie ruchu do i z Lublina oraz zwiększanie szans na ożywienie połączeń lotniczych via Świdnik jest racjonalne. Także Nałęczów skorzysta na usprawnieniu komunikacji z Lublinem przy lepszym wykorzystaniu powiązań kolejowych i wprowadzeniu rozwiązań ekologicznych w lokalnym transporcie. W Lublinie można łatwiej znaleźć pracę. To także kierunek dla osób, które się uczą i studiują. Ale warto równocześnie pamiętać, że ważny dla mieszkańców Nałęczowa, kuracjuszy i turystów jest także Kazimierz Dolny. I poprawienie komunikacji w tamtym kierunku jest kolejnym wyzwaniem.

Dla mieszkańców najważniejsze są teraz szczegóły projektu. Trochę dziwi, że władze Nałęczowa milczą na temat planowanych inwestycji i nie dbają o szerokie społeczne konsultacje. Tym bardziej, że Mobilny LOF to tylko jeden z projektów przewidywanych do sfinansowania w ramach funduszy unijnych. Burmistrz Nałęczowa planuje kolejne inwestycje do 2020 roku. Będzie się to wiązało z zaciąganiem przez miasto pożyczek i sprzedażą majątku gminy. Jak wskazują szacunki, w 2017 roku nastąpi kumulacja kosztów obsługi zadłużenia Nałęczowa: wyniosą one ponad 1/3 budżetu miasta.

Magda Sowińska