Hello Nałęczów

Nowe miejscowe plany zagospodarowania

Reklama


Łatwiejsze inwestowanie w nieruchomości w Nałęczowie

Aktualizacja 12 marca 2016 roku

Inwestorzy powinni być zadowoleni. W marcu 2015 roku Nałęczów rozpoczął przygotowania do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech obszarów.

Minęły już terminy zgłaszania ofert w ogłoszonych przez miasto przetargach na wykonanie dokumentacji. Plany dla obszarów I i II przygotuje Pracownia Planowania Przestrzennego Park Wanda Chmielewska z Warszawy, a dla obszarów III i IV Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Kryterium wyboru ofert była najniższa cena.

Wykonawcy będą mieli 18 miesięcy (od momentu podpisania umowy) na sporządzenie dokumentów, uzgodnienia i ich akceptację. Konieczne będzie sporządzenie prognozy oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko oraz ich skutków finansowych dla budżetu gminy. Planowana jest zmiana przeznaczenia wytypowanych obszarów gruntów rolnych i leśnych. Projekty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą wystawione do publicznego wglądu. Gmina przewiduje zorganizowanie na ich temat publicznej dyskusji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I Nałęczów

Mapa obszaru I Nałęczów. © Nałęczów Domy

Mapa obszaru I Nałęczów. © Nałęczów Domy

Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:

 • od skrzyżowania ulicy Kolejowej z drogą gminną nr 107893L, dalej w kierunku wschodnim północną granicą pasa drogowego tej drogi do granicy obrębu Strzelce, dalej na południe granicą obrębu Strzelce do południowej granicy działki nr 157 i dalej w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr 157, 156/1, 155/2 w obrębie Strzelce do ulicy Głębocznica,
 • następnie w kierunku południowym wschodnią granicą ulicy Głębocznica do skrzyżowania z ulicą Pałuby, dalej w kierunku wschodnim północną granicą pasa drogowego ulicy Pałuby do skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i dalej w kierunku północnowschodnim i wschodnim granicą pomiędzy obrębami Strzelce i Bochotnica do drogi powiatowej nr 2202L i dalej na południe przez tą drogę do wschodniej granicy ogródków działkowych i dalej na południe wschodnią granicą ogródków działkowych do ulicy Łąkowej,
 • następnie na południe przez łąki i dolinę Bochotniczanki do północnowschodniego narożnika działki cmentarza komunalnego i dalej na południe i zachód granicą cmentarza do drogi dojazdowej do cmentarza, następnie na południe tą drogą do skrzyżowania z ulicą Bochotnica (drogą wojewódzką nr 830) i dalej na zachód północną granicą ulicy Bochotnica do skrzyżowania z ulicą Polną,
 • następnie na południe zachodnią granicą ulicy Polnej do skrzyżowania z ulicą Słowiczą, dalej od tego skrzyżowania w kierunku zachodnim południową granicą ulicy Słowicza do wschodniej granicy lasu na Górze Jabłuszko tj. do granicy strefy ochronnej A Uzdrowiska Nałęczów i dalej granicą strefy A aż do skrzyżowania ulic Armatnia Góra i Kolejowa i dalej od tego skrzyżowania na zachód północną granicą ulicy Armatnia Góra do skrzyżowania z ulicą Lasockiego,
 • następnie na północ wschodnią granicą ulicy Lasockiego do skrzyżowania z ulicą Spółdzielcza i dalej na wschód południową granicą ulicy Spółdzielczej do skrzyżowania z ulicą Kolejową i dalej na północ zachodnią granicą ulicy Kolejowej do skrzyżowania z drogą gminną nr 107893L.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II Nałęczów

Mapa obszaru II Nałęczów. © Nałęczów Domy

Mapa obszaru II Nałęczów. © Nałęczów Domy

Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:

 • od skrzyżowania ulic Paderewskiego i Głowackiego w kierunku na wschód północną granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 830 do skrzyżowania z ulicą Kolejową,
 • dalej na południe wschód zachód i północ granicą strefy ochronnej A Uzdrowiska Nałęczów aż do działki nr 181 przylegającej do rzeki Bystrej w obrębie Charz A,
 • dalej w kierunku do mostu na rzece Bystrej przy ulicy Paderewskiego i od tego mostu w kierunku na północ wschodnią granicą ulicy Paderewskiego do skrzyżowania z ulicą Głowackiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III Nałęczów

Mapa obszaru III Nałęczów. © Nałęczów Domy

Mapa obszaru III Nałęczów. © Nałęczów Domy

Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:

 • od skrzyżowania ulic Kolejowej i Kombatantów, dalej na zachód północną granicą pasa drogowego ulicy Kombatantów do skrzyżowania z ulicą Kamieniak,
 • następnie na południe zachodnią granicą ulicy Kamieniak do działki nr 58/2 (obręb Chruszczów) na zachód północną granicą tej działki, następnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr 58/2, 59 i 60 do północnej granicy działki nr 61, dalej na wschód tą granicą do ulicy Kamieniak i dalej na południe zachodnią granicą ulicy Kamieniak do lasu przylegającego do ulicy Kamieniak i dalej na południe po zachodniej granicy tego lasu do ulicy Kamieniak,
 • dalej na południe zachodnią granicą ulicy Kamieniak do skrzyżowania z ulicą Wiercieńskiego, następnie na wschód ulica Wiercieńskiego i dalej północnymi granicami ulic Paderewskiego i Armatnia Góra do skrzyżowania z ulicą Lasockiego,
 • dalej na północ wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Lasockiego do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą, następnie na wschód południową granicą pasa drogowego ulicy Spółdzielczej do skrzyżowania z ulicą Kolejową, dalej na północ zachodnią granicą ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Kombatantów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IV Nałęczów

Mapa obszaru IV Nałęczów. © Nałęczów Domy

Mapa obszaru IV Nałęczów. © Nałęczów Domy

Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:

 • począwszy od skrzyżowania ulicy Bochotnica (droga wojewódzka nr 830) z ulicą Polną, w kierunku na południe zachodnią granicą pasa drogowego ulic Polnej i Słowiczej do działki nr 867 (obręb Bochotnica), dalej na zachód północną granicą tej działki do zachodniej granicy obrębu Bochotnica,
 • następnie na południe granicą obrębu Bochotnica i dalej na wschód i na północ tą granicą aż do drogi wojewódzkiej nr 830, następnie w kierunku zachodnim północną granicą pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 830 do skrzyżowania z ulicą Polną. ms

Czytaj także o planach dla strefy A.