Hello Nałęczów

Notariusz bez tajemnic

Reklama


Co trzeba wiedzieć o czynnościach notarialnych?

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Według ustawy Prawo o notariacie, czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego i są objęte domniemaniem autentyczności.

Niektóre czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co oznacza, że czynność prawna dokonana bez zachowania tej formy jest bezwzględnie nieważna. Należą do nich na przykład:

  • zbycie lub nabycie nieruchomości,
  • ustanowienie i zbycie prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, m.in. hipoteki,
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • zbycie lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • umowy o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości.

Notariusz powoływany jest przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego kancelarii. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa. Notariusz zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad moralnych oraz zasad etyki zawodowej z zachowaniem przede wszystkim bezstronności, tajemnicy zawodowej oraz poszanowaniem zasad uczciwości. Obowiązuje go zakaz reklamy, który obejmuje także kancelarię.

Notariusze nie wykonują usług jak adwokaci, radcowie prawni czy też przedstawiciele innych zawodów prawniczych,
lecz dokonują czynności notarialnych.

Krajowa Rada Notarialna prowadzi ogólnopolski rejestr notariuszy. Wyniki wyszukiwania notariuszy/kancelarii notarialnych prezentowane są w kolejności alfabetycznej według nazwiska i imienia notariusza oraz nazwy miejscowości jego kancelarii. ms

Znajdź notariusza w Nałęczowie lub okolicy.

Czytaj też o opłacie planistycznej.