Hello Nałęczów

Obwodnica Nałęczowa czeka na decyzję środowiskową

Reklama


Burmistrz zbiera uwagi dotyczące obwodnicy Nałęczowa

Aktualizacja 8 listopada 2016 roku

Kończą się konsultacje w sprawie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Nałęczowa. Z mapami, raportem środowiskowym i innymi dokumentami zebranymi przez burmistrza w trwającym blisko rok postępowaniu zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie. Na finalne wnioski i uwagi strony mają czas do połowy listopada 2016 roku.

Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu obwodnicy były dla urzędników gminy obligatoryjne. Na tym etapie postępowania administracyjnego liczyły się zwłaszcza opinie zainteresowanych stron, które pomogą w identyfikacji wszystkich problemów, jakie dla otoczenia może stwarzać przyszła obwodnica Nałęczowa realizowana w wariancie 1. Zobacz, jak ma przebiegać obwodnica.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia objęło w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Nałęczowa podejmie teraz burmistrz Nałęczowa po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, zasięgnięciu opinii inspekcji sanitarnej oraz analizie zgłoszonych uwag. Wydanie decyzji środowiskowej będzie kolejnym etapem prac nad dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia tej ważnej dla uzdrowiska inwestycji.

Przypomnijmy, że Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej obwodnicy Nałęczowa sporządziło wybrane w przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany z Warszawy. Jak nas poinformował Krzysztof Nadany, po przedstawieniu raportu środowiskowego konsorcjum przystąpiło do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji.

Mieszkańcy Cynkowa nie chcą u siebie obwodnicy Nałęczowa – przeczytaj teraz!

Jak wynika z dokumentów przygotowanych dla inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, by zbudować odcinek obwodnicy Nałęczowa w wariancie 1, czyli o długości 5,1 km, niezbędna będzie ingerencja w obszar 23,3 ha. Obecnie jest to teren, na którym 22,2 ha stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Przyjmuje się, że realizacja inwestycji zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną do 14,4 ha – 8,9 ha będzie stanowiła powierzchnia utwardzona (jezdnia, drogi serwisowe, pobocza, estakady, chodniki). Jeśli uda się przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, w tym pozwolenie na budowę oraz zostanie zapewnione finansowanie inwestycji, realizacja obwodnicy Nałęczowa potrwa 24 miesiące. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczny będzie wykup działek od prywatnych właścicieli. ms

Od Redaktora

W związku z licznymi pytaniami do Redakcji Nałęczów Domy, przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa  Środowiska, kto może być stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowała je mgr Irena Mazur, dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko:

Ustalenie stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia odbywa się na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego bądź obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Zgodnie z orzeczeniem NSA z 23 marca 1999r. (sygn. akt: I S.A. 1189/98), interes prawny ma być interesem indywidualnym, konkretnym, aktualnym i sprawdzalnym obiektywnie.

Ponadto, w myśl ww. orzeczenia, interes prawny jest odpowiednikiem prawnie chronionego interesu, a jego istnienie znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłankami stosowania konkretnego przepisu prawa materialnego.

(…) należy uznać, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stronami tego postępowania bezsprzecznie będą, oprócz wnioskodawcy, bezpośredni sąsiedzi planowanej inwestycji – właściciele działek objętych przewidywanym obszarem ograniczonego oddziaływania. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania dla danego przedsięwzięcia powinna, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo ochrony środowiska, wynikać z raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pozostali właściciele oraz wieczyści użytkownicy nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z miejscem planowanej inwestycji mogą być uznani za strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli, zgodnie z art. 28 Kpa, mają oni interes prawny w postępowaniu lub postępowanie dotyczy ich obowiązku. Kwestie te powinny być każdorazowo rozważane w ramach konkretnego postępowania; jednoznaczne wskazanie grupy osób, które na pewno i bez względu na okoliczności sprawy zawsze będą stronami postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w tym zakresie niemożliwe.

Jednocześnie, zgodnie z art. 33 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o udział w postępowaniu na prawach strony mogą ubiegać się organizacje ekologiczne.

Powyższe zasady ustalania stron stosuje się niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, faktu, czy sąsiadująca działka jest zabudowana, czy też nie, sposobu oddziaływania inwestycji na nieruchomości sąsiednie, czy też innych tego typu okoliczności.