Hello Nałęczów

Obwodnica Nałęczowa ze znakiem zapytania

Reklama


Na obwodnicę Nałęczowa może zabraknąć pieniędzy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. © Nałęczów Domy

Na obwodnicę Nałęczowa może zabraknąć pieniędzy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. © Nałęczów Domy

Czy wystarczy pieniędzy z programu operacyjnego?

Na początku roku powiało optymizmem. 9 lutego br. TVP Lublin poinformowała, że Nałęczów ma szansę na długo wyczekiwaną obwodnicę miasta.

Powodem do optymizmu był fakt, że rozpoczęło się przygotowanie dokumentacji. Chodzi o raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z koncepcją programową drogi. „Do samej budowy droga jeszcze daleka, bo ostateczną decyzję o przyznaniu pieniędzy musi zatwierdzić Komisja Europejska. Cała procedura została już jednak uruchomiona” – podano w Panoramie Lubelskiej.

Zobacz, kto wygrał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nałęczowa.

Budowa obwodnicy Nałęczowa zaplanowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830. Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, potwierdził w telewizji, że inwestycja jest przewidziana w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który czeka na akceptację przez Komisję Europejską.

Oto fakty zebrane w tej sprawie na poczatku marca br. przez redakcję serwisu Nałęczów Domy.

  • 12 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Z RPO 2014-2020 na Lubelszczyznę trafi 2,23 mld euro oraz dodatkowo 80 mln euro na współfinansowanie projektów z budżetu państwa. Na mobilność regionalną i ekologiczny transport zaplanowano 271 mln euro z UE oraz 47,82 mln euro środków publicznych, czyli razem 318,8 mln euro (według kursu 4,2 zł za euro ok. 1 339 mln zł). Z tych pieniędzy realizowane będą jednak nie tylko inwestycje drogowe (ok. 300 km), ale także modernizacja kolei.
  • Jak czytamy w RPO 2014-2020, wsparcie z puli „drogowej” będzie udzielane projektom, które „będą realizowane zgodnie z dokumentem przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r.”. Strategię dla dróg określił Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2012 roku. Wśród inwestycji drogowych znajdujących się na liście podstawowej, których koszt do 2020 roku określono na 821 mln zł, nie ma obwodnicy Nałęczowa. Ta inwestycja jest wpisana na listę rezerwową na 9. pozycji (Lista rezerwowa) z kwotą 330 mln zł. Patrz też mapa. Ale może dla RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 stworzono inną listę inwestycji drogowych?
  • Jeśli informacje i wyliczenia redakcji Nałęczów Domy są poprawne, obwodnica Nałęczowa ma szansę na realizację w całości, gdy na drogi przeznaczy się do 2020 roku dodatkowo 881 mln zł – tyle mają kosztować inwestycje z pozycji 1-9 (na wszystkie inwestycje z listy rezerwowej potrzeba 1 368 mln zł). Porównując te kwoty z wielkością środków przewidzianych w RPO WL 2014-2020, trudno o początkowy optymizm. Chyba że założymy, iż kolejność inwestycji na liście rezerwowej nie ma znaczenia i zostanie zmieniona lub jakieś inwestycje wypadną z listy podstawowej. Albo Lublin wykorzysta jeszcze inny program wsparcia. Na przykład Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, gdzie na drogi dla 5 miast przeznaczono 45,81 mln euro. Jednak priorytetem będą tam inwestycje w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego oraz poprawy układów transportowych miast.

Planowana obwodnica ma przejąć cały ruch tranzytowy oraz, przez projektowany węzeł w Sadurkach, ciężki transport towarowy – zaopatrzenie miasta i wywóz butelkowanej wody mineralnej z „Nałęczowianki” (Bochotnica). Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów”, po wybudowaniu obwodnicy przebiegający przez miasto odcinek drogi pomiędzy skrajnymi węzłami uzyska klasę drogi zbiorczej, a natężenie ruchu i wynikający stąd poziom hałasu i wibracji nie powinno przekraczać dopuszczalnych norm.

Wybudowanie obwodnicy Nałęczowa nie zlikwiduje
wszystkich problemów uzdrowiska związanych z hałasem

– ostrzegają planiści.

Po wybudowaniu obwodnicy wzrośnie natężenie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 826 od projektowanego węzła w Strzelcach do centrum miasta. Czyli obciążona zostanie ulica Kolejowa. Tą trasą odbywać się będzie ruch osobowy (podróże mieszkańców, turystów i kuracjuszy) oraz zaopatrzenie miasta. Autorzy Studium rekomendują, aby w przygotowywanych właśnie planach miejscowych ustalić obowiązek zagospodarowania zielenią pasów wzdłuż ulicy Kolejowej oraz odsunąć nieprzekraczalną linię zabudowy od linii drogi.

Po wybudowaniu obwodnicy ciąg ulic: Charz A, Paderewskiego, Armatnia Góra, 1 Maja, Aleja Lipowa i Bochotnica stanowić będzie nadal jedną z osi układu komunikacyjnego w Nałęczowie, o zwiększonym natężeniu ruchu samochodowego, bo wobec istniejącego zagospodarowania i położenia terenów uzdrowiska nie ma możliwości skierowania ruchu lokalnego poza obręb strefy A ochrony uzdrowiskowej” – czytamy w Studium. Magda Sowińska

Obejrzyj program TVP Lublin

Sprawdź, co nowego wydarzyło się w sprawie obwodnicy Nałęczowa.