Hello Nałęczów

Spodziewany wzrost ceny działek w Nałęczowie

Reklama


Będzie plan, będzie opłata planistyczna od sprzedaży

Konsekwencją opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Nałęczowa będzie wzrost wartości niektórych gruntów. Można prognozować wzrost ceny działek.

Zainteresowanie przyszłych inwestorów powinny budzić przede wszystkim działki, dla których zmieniony będzie status (np. zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nie rolne) oraz określone zostanie inne przeznaczenie np. pod zabudowę pensjonatową lub usługi. Już teraz, na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów”, przyjętego w 2013 roku, można prognozować, które grunty staną się bardziej atrakcyjne (patrz mapa).

Od wzrostu wartości nieruchomości trzeba będzie zapłacić jednorazową daninę. Kwestię opłaty planistycznej (nazywanej też rentą planistyczną) normuje art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647).

Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia
lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki, a właściciel zbywa tę nieruchomość lub jej część.

Opłaty planistycznej nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę.

Wysokość renty planistycznej będzie określona przez Radę Miejską Nałęczowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla każdego z czterech obszarów. Jej celem jest zrekompensowanie gminie wydatków poniesionych przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Określa się ją procentowo w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości (różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wejściem w życie planu a wartością na dzień zbycia). Zgodnie z ustawą nie może być ona obecnie wyższa niż 30 proc., a musi być wyższa niż 0 proc.

Gmina może wystąpić do właściciela o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego. Obowiązek zapłaty renty planistycznej jest stwierdzany w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu odrębnego postępowania. Informacje o działkach zbywanych w danej miejscowości Burmistrz Nałęczowa otrzyma od notariuszy, którzy są zobowiązani do przesłania w ciągu 7 dni wypisu aktów notarialnych potwierdzających sprzedaż gruntu. Również właściciel może, jeszcze przed zbyciem swojej nieruchomości, żądać ustalenia wartości renty i gmina ma obowiązek mu tę wartość ustalić. Do obliczenia wysokości opłaty konieczne jest oszacowanie, w jakim stopniu wzrost wartości nieruchomości pomiędzy dniem wejścia w życie miejscowego planu a dniem sprzedaży nieruchomości wynikał właśnie z opracowania planu. Jaki był wzrost wartości nieruchomości, będzie wiadomo z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę.

W przypadku, gdy wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości ulega obniżeniu, właściciel, który ją sprzedaje, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości działki. Takie roszczenia można zgłaszać do gminy w terminie 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego. Warto pamiętać, że odszkodowanie, jakie można uzyskać w związku z obniżeniem wartości określonej nieruchomości ustalane jest według cen z dnia jego ustalenia (zawarcia porozumienia z gminą lub wydania wyroku przez sąd cywilny). ms

Sprawdź, czy twoja działka w Nałęczowie jest objęta przygotowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeczytaj, co będzie można zbudować w strefie A uzdrowiska Nałęczów.