Hello Nałęczów

W strefie A tylko pensjonaty lub usługi dla kuracjuszy

Reklama


Powiększanie potencjału leczniczego uzdrowiska

Podstawowym kierunkiem planowanego zagospodarowania strefy A w Nałęczowie obejmującej 133,9 ha jest rozwój lecznictwa uzdrowiskowego.

Nowe obiekty lecznicze mogą powstać przy ulicy Kamieniak. © Nałęczów Domy

Obiekty lecznicze mogą powstać przy ulicy Kamieniak.

Zgodnie ze strategią przyjętą w 2013 roku, świadczenie większej liczby usług zdrowotnych będzie możliwe poprzez modernizację i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń oraz budowę nowych zakładów w obrębie Parku Zdrojowego, na terenach rolnych przy ulicy Kamieniak po jej wschodniej i zachodniej stronie, przy ulicy 1 Maja oraz przy ulicy Górskiego 9. Zakłada się, że uruchomienie nowych obiektów pozwoli na rozszerzenie oferty leczniczej uzdrowiska o specjalistyczne działy medycyny oraz usługi rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, także dla sportowców.
Istniejąca już w strefie A uzdrowiska Nałęczów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna będzie utrzymana, z dopuszczeniem remontów i modernizacji oraz odtwarzaniem budynków, ale bez prawa zwiększania powierzchni zabudowy. Tereny położone przy ulicach: Paderewskiego, Armatnia Góra, Klonowej przewidziano pod zabudowę pensjonatową (porównaj mapa).
Minimalna powierzchnia nowo tworzonych działek budowlanych w strefie A Nałęczowa będzie wynosić 2 500 m2. Określono też maksymalną wysokość zabudowy do 4 kondygnacji (nie więcej niż 14 m od naturalnego poziomu terenu do najwyższego punktu dachu).
W strefie A chronione będą naturalne walory przyrodnicze. Zakłada się sukcesywną rewitalizację Parku Zdrojowego poprzez wzbogacenie i częściową przebudowę szaty roślinnej, wprowadzenie małej architektury oraz włączenie do Parku terenów łąk w dolinie rzeki Bystrej. ms