Hello Nałęczów

Nałęczów planuje rozbudowę sieci kanalizacji

Reklama


Powstaje aglomeracja Nałęczów

Rada Miejska w Nałęczowie 29 października 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wyznaczone przez Sejmik Województwa Lubelskiego granice aglomeracji Nałęczów. Umożliwi to gminie sięgnięcie po środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020 przy finansowaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Gęstość sieci kanalizacyjnej na Lubelszczyźnie. Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie.

Gęstość sieci kanalizacyjnej na Lubelszczyźnie. Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie.

Pierwszy przetarg konkursowy dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z województwa lubelskiego już został ogłoszony. Lubelskie ma na ten cel 236 mln zł. Na razie uruchomiono część środków. Kolejne przetargi będą ogłaszane w następnych latach, aby gminy, które dopiero przygotowują dokumentację projektową zdążyły złożyć wnioski o dofinansowanie. Środki unijne można będzie uzyskać na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowę przydomowych oczyszczalni. O dotacje w wysokości 85 proc. kosztów inwestycji mogą się ubiegać samorządy, spółki z większościowym udziałem samorządów, a także podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Gmina Nałęczów przygotuje obecnie dwa projekty rozbudowy sieci kanalizacji. Pierwszy obejmuje Cynków i Sadurki, drugi ‑ Piotrowice, Drzewce i Bronowice. W Rankingu inwestycji gminy Nałęczów przygotowanym przez portal Nałęczów Domy budowa kanalizacji jest na pierwszym miejscu z wydatkami w wysokości 14 690 000 zł.

Ważne liczby

Z danych Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, że odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2014 r. w województwie lubelskim wyniósł 56,4 proc. (wobec 71,5 proc. w Polsce), przy czym w miastach było to 95,2 proc. ludności (93,9 proc. w Polsce), a na obszarach wiejskich 23 proc. (37,4 proc. w Polsce).

W województwie lubelskim na 100 km2 przypada:
23,6 km sieci kanalizacyjnej (45,7 km w kraju)
83,0 km sieci wodociągowej (93,5 km w kraju)

Aglomeracja Nałęczów

aglomeracja_naleczow_okAglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby opłacało się budowanie sieci kanalizacji. Dyrektywa unijna i regulacje krajowe zawarte w Prawie wodnym wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków. Takie projekty przygotowuje obecnie gmina.

W przypadku Nałęczowa, przy analizie wniosków o dofinansowanie dla kanalizacji projektowanej będzie brane pod uwagę to, czy realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków jest uzasadniona ekonomicznie, finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Wskaźnik koncentracji wyznacza się jako stosunek przewidywanej do obsługi przez projektowaną sieć liczby mieszkańców aglomeracji i maksymalnej liczby turystów wynikającej z liczby zgłoszonych/zarejestrowanych miejsc noclegowych do długości projektowanej sieci (łącznie z kolektorami przerzutowymi).

Jak zapewnia burmistrz Andrzej Ćwiek, właściciele nieruchomości znajdujących się poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Nałęczów nie muszą się martwić. „Wyznaczenie granic aglomeracji nie oznacza, że na terenach poza aglomeracją w gminie nie będzie budowana kanalizacja. Będzie, ale z innych środków niż RPO, np. przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich” – podkreśla Andrzej Ćwiek. ms