Hello Nałęczów

Rewitalizacja Parku Zdrojowego: powstaje dokumentacja

Reklama


Odnowa Parku Zdrojowego w Nałęczowie przewiduje m.in. wybrukowanie uliczek Kasztanowej i Grabowej. © Nałęczów Domy

Odnowa Parku Zdrojowego w Nałęczowie przewiduje m.in. wybrukowanie uliczek Kasztanowej i Grabowej. © Nałęczów Domy

Nałęczów planuje odnowę terenów w strefie A uzdrowiska

Rozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby odnowy zabytkowego Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie”. Zgodnie z komunikatem komisji przetargowej, najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu złożyła firma Artur Cebula, Anna Kunkel Architekci z Sowiej Woli Folwarcznej (gmina Czosnów w woj. mazowieckim).

„Umowa z gminą została podpisana, już pracujemy nad koncepcją, zaczęliśmy wizje lokalne w Nałęczowie i zamierzamy wystąpić do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wytyczne” – informuje Artur Cebula reprezentujący firmę, która wygrała przetarg. Jego zdaniem, przyszłe działania na terenie parku będą miały przede wszystkim charakter zachowawczy.

Umowa na opracowanie dokumentacji opiewa na 220 785 zł brutto, w styczniu 2016 roku powinny być przedstawione projekty niezbędne do dalszych uzgodnień i uzyskania wymaganych pozwoleń na realizację.

Warto przypomnieć, że środki na sfinansowanie planowanej rewitalizacji Parku Zdrojowego i odnowę ulicy Lipowej w Nałęczowie mają pochodzić z funduszy unijnych (zobacz Ranking inwestycji). Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek chce je pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wnioski o dofinansowanie tego rodzaju projektów będą wybierane w trybie konkursowym. Jak szacuje burmistrz, rewitalizacja Parku Zdrojowego to koszt 5 mln zł, a na odnowę ulicy Lipowej trzeba będzie wydać 1 mln zł.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie planowana jest jako projekt z dofinansowaniem unijnym. © Nałęczów Domy

Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie planowana jest jako projekt z dofinansowaniem unijnym. © Nałęczów Domy

Zakres prac przewidzianych w umowie na opracowanie projektu rewitalizacji Parku Zdrojowego w Nałęczowie szczegółowo określono w specyfikacji przetargowej. Dla przypomnienia – obejmuje on m.in.:

  • wzmocnienie linii brzegowej stawu i rzeki Bochotniczanki oraz zaprojektowanie roślinności brzegowej wzdłuż koryta rzeki oraz na stawie, przebudowę śluz oraz projekt fontanny z napowietrzeniem, a także budowę pomostów do cumowania łódek;
  • zagospodarowanie wyspy na stawie z altaną, alejkami i oświetleniem, przebudowę mostu prowadzącego na wyspę;
  • zagospodarowanie Źródła Miłości z akcentem architektonicznym przy moście (jak wynika z sugestii władz Nałęczowa, może to być „nawiązanie do młyna wodnego, który stał w pobliżu tego miejsca”) oraz  elementy małej architektury: schody prowadzące z mostu, alejka do źródła, mostek nad źródłem, iluminacja, fontanna;
  • opracowanie projektu zieleni parkowej, w tym prace pielęgnacyjno-konserwatorskich drzewostanu, wycinki drzew i krzewów, nowe nasadzenia drzew i krzewów, rabaty kwiatowe i klomby, iluminacja wybranych drzew;
  • remont elementów infrastruktury technicznej: opraw oświetlenia parkowego, mostków oraz projekt małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice opisowe, donice, tablice kierunkowe);
  • renowację i iluminację pomnika Stefana Żeromskiego, figury Chrystusa i rzeźb parkowych.

Odnowa ulicy Lipowej planowana przez władze Nałęczowa ma polegać na przebudowie chodników i wjazdów na posesje, wycince i nasadzeniach drzew, krzewów oraz zagospodarowaniu trawników. Dokumentacja projektowa ma także obejmować opracowanie koncepcji uporządkowania ogrodzeń posesji przylegających do ulicy.

Park Zdrojowy i ulica Lipowa w Nałęczowie znajdują się w strefie A uzdrowiska. Dla tego obszaru przygotowywany jest obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W opinii Artura Cebuli, prace nad dokumentacją projektową na potrzeby odnowy zabytkowego Parku Zdrojowego i ulicy Lipowej w Nałęczowie mogą być prowadzone równolegle, w oparciu o wytyczne zawarte w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów”. ms